3.5 වැඩබිමක ආරක්ෂාවට අදාළ ප්‍රමිති හා නීතිමය තත්වයන්