9.3. ඉලක්කම් තුන තෙක් වූ සංඛ්‍යා 8න් ,9න් සහ 10න් බෙදීමේ ගැටලු විසඳයි.