ඉලක්කම් හතර තෙක් වූ සංඛ්‍යා දෙකක් ගෙනයාම එක් ස්ථානයකින් පමණක් සහිතව එකතු කිරීම