14.1බහු අවයවික ද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත සරල පරීක්ෂණ හා රබර් වල්කනයිස් කිරිම.