16.1 නිශ්චලව පවතින ද්‍රව පිලිබද අන්වේක්ෂණය කිරීම සදහා අදාල මූලධර්ම සහ නියම යොදා ගනියි.