5.2 බිම් මැනුම් දී භාවිත විවිධ මිනුම් සහ ඒ සදහා යොදා ගන්නා උපකරණ වර්ග