12.4.1.5 ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතවලට අනුව සීමිත සමාගමක මුල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම.