4.1මුලික සටහන් පොත් උපයෝගී කරගනිමින් ගනුදෙනු ලෙජරයට පිටපත් කිරීම