12.3 සංචිත ප්‍රාග්ධනිත කිරීම හා හිමිකම් නිකුතුව සම්බන්ධ ගනුදෙනු ගිණුම් ගත කිරීම.