11.6 ප්‍රතිපාදනයන්, අසම්භව්‍ය වගකිම් හා අසම්භව්‍ය වත්කම්