11.5 දේපළ පිරියත හා උපකරණවලට අදාළ මූලික සංකල්ප විග්‍රහ කර ගිණුම්ගත කරයි.