11.8 වාර්තාකරණ කාලච්ඡේදයට පසු සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ගිණුම් තැබීම හා හෙළිදරව් කිරීම සිදු කරයි.