6.1.1 ශ්‍රී ලාංකේය මුද්‍රානාට්‍ය කලාවේ පසුබිම පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරයි