6.3.1වෙනත් සංස්කෘතියකට අයත් නර්තන සම්ප්‍රදාය අධ්‍යයනය කරමින් තොරතුරු ඉදිරිපත් කරයි