5.4.1. ශ්‍රී ලාංකේයය නර්තන සම්ප්‍රදායන් හා සබැඳි ශාන්තිකර්මවල සුවිශේෂි ලක්ෂණ තුලනාත්මකව දක්වයි.