11.1 - ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත වල නෛතික පසුබිම