12.6 අරමුණු සඵලදායී ව ළඟා කරගැනීම සඳහා සැලසුම් සකසයි.