ප්‍රශ්න අංක - 01.1

ඉලක්කම් පෙට්ටියෙන් ඉලක්කම් ගනිමු. සංඛ්‍යා හදමු.