6.2 නූතන පද්‍ය සාහිත්‍යයේ ප්‍රභවය හා විකාසනය පැහැදිලි කරයි.