කවිය හඳුනා ගැනීම, නූතන සිංහල කාව්‍යයෙහි ආරම්භය හා විකාශනය