4.1.කෙටිකතා යන සාහිත්‍යාංගයේ ලක්ෂණ හා කෙටිකතා මූලධර්ම පැහැදිලි කරයි.