2.1.පුරාතන පද්‍ය සාහිත්‍යයේ විශේෂ ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීම.‍