5.4.රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල ස්වයංසිද්ධතාව පුරෝකථනය කරයි.