7.5: ප්‍රත්‍යාවර්තක වෝල්ටියතාවක්, ප්‍රතිරෝධක ධාරිත්‍රක හා ප්‍රේරක සඳහා වෙන වෙනම යෙදු විට ගලා යන ධාරාවේ හැසිරිම විමර්ශනය කරයි.