8.1.ලාභ අරමුණු කර නොගත් සංවිධානයක ගිණුම් තැබීමේ අවශ්‍යතාව පැහැදිලි කරයි.