6.0 කේවල ස්වාමි ව්‍යපාරයක මුල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙළ කරයි