7.1 විදුලි පරිපථයකට අවශ්‍ය මුලික උපාංග විමර්ශනය කරයි.(දෙවන කොටස)