7.7 ගෘහ විදුලි රැහැන් ස්ථාපනය කිරිමේ පරිපථ රූප සටහනකට අනුව අදාළ විදුලිය පරිපථය ස්ථාපනය කිරීම.