4.4 විවිධ වර්ගයේ සංස්ථාපිත සමාගම් හා ඒවායේ සුවිශේෂි ලක්ෂණ සංසන්දනය කරයි.