4.6 විශේෂිත ව්‍යාපාරවල සුවිශේෂි ලක්ෂණ විමසමින් ඒවායේ වාසි හා සීමා විමර්ශනය කරයි. (අභ්‍යාස)