4.2 කේවල ස්වාමි ව්‍යාපාර වල ලක්ෂණ විමසමින් එම ව්‍යාපාර සංවිධාන වල වාසි හා සීමා විමර්ශනය කරයි.