1.2 ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තයේ විකාශය හා සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව විමසා බලයි.-b