1.3 කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ දී කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තිවල කාර්යයභාරය විමර්ශනය කරයි - b