2.4.3 සෛලය හා අනෙකුත් උප සෛලීය සංඝටක වල ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය