1.2.ගිණුම්කරණ පරිසර සාධකවල වෙනස්කම් මත, ගිණුම්කරණයේ වෙනස්වීම් හා ප්‍ර‍වණතා සිදුවන ආකාරය