2.2.1 සෛලය සහ සෛලීය සංවිධාන පිළිබඳ දැනුම පුළුල් කරගැනීම සඳහා අන්වීක්ෂ වල දායකත්වය