2.4.5 ගොල්ගි උපකරණ,ලයිසොසෝම,පෙරොක්සිසෝම,මයිටොකොන්ඩ්‍රියා හා හරිතලව