2.4.6.සෛල සැකිල්ල , කේන්ද්‍රකා, පක්ෂ්ම හා කෂිකා හා මධ්‍ය රික්තය