4.8 පාලන ගිණුම් හා ශේෂ ලැයිස්තු සැසඳීම හා නිවැරදි කිරීම