8.9 ශාක කැබලි භාවිතයෙන් අලිංගික ප්‍රචාරණයේ නියැලෙයි.