8.4 සාර්ථක බෝග වගාවක් සඳහා බීජවල තත්ත්ව විමසා බලයි.