5.5 තර්කය සප්‍රමාණතාව සත්‍යතා රුක් ක්‍රමය මගින් නිගමනය කරයි.