4.3 සුළු මුදල් හා බැඳි ගනුදෙනු සටහන් කිරීමට සුළු මුදල් ගෙවීම් ජ'නලය පවත්වා ගනියි.