1.4 ආර්ථිකයක කේන්ද්‍රීය ගැටලුව තාර්කික ව විශ්ලේෂණය කරයි.