3.1 වාදන භාණ්ඩ සකස් කිරීමේ චාරිත්‍ර හා ශිල්ප ක්‍රම.UC