5.5 - 5.9 வெ வ்வேறு தேவைகள் மற்றும் சந்தர்ப்பங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆக்கபூர்வமான உணவு தயாரித்துப் பரிமாறல்