2.2 உணவுத் தொகுதிகளின் போசணைப் பெறுமானத்தை இனங்காணுதல்