3.4.2 භාණ්ඩයක් මත සහනාධාරයන් ලබා දීම නිසා ඇතිවන ශුභසාධන ප්‍රතිවිපාකයන්.