4.4 වෙළෙඳපොළ ව්‍යුහයන‍ෙහි මූලික ලක්ෂණ සංසන්දනය කරයි.