5.4 - විවිධ බෝග සංස්ථාපන ක්‍රම හා සංස්ථාපන උපකරණ පිළිබඳව විමසා බලයි.